Hadimlerin İyisi Ve Kötüsü Var Mı?

Hadimlerin iyisinin ya da kötüsünün olup olmadığı hüddam ilmiyle alakalı oldukça çok sorulan bir soru olmakla beraber hadimlerin melek özellikleri taşıyıp taşımadığı ve hadimlere nasıl sahip olunabileceği de oldukça merak edilmektedir.

Hadimlerin İyisi Ve Kötüsü Var Mı?

Hadimlerin iyisinin ya da kötüsünün olup olmadığı hüddam ilmiyle alakalı oldukça çok sorulan bir soru olmakla beraber hadimlerin melek özellikleri taşıyıp taşımadığı ve hadimlere nasıl sahip olunabileceği de oldukça merak edilmektedir.

Hadim İlmine Nasıl Erişilir?

Hüddam ilmi bu yönde oldukça uzun çalışmalar yapılarak zamanla öğrenilecek ve öğrenilmesi için gönülden istek duyulacak bir ilim olarak nitelendirilebilir. Metafizik alemi ve manevi anlam ile alakalı oldukça önemli detaylar içeren hüddam ilmi ve hadimler, dünyanın kuruluşundan bu yana başka dinlerde ve başka anlamlarda da isimlendirilebilmektedir. Hadim tanımının daha çok orta doğu kültüründen dünyaya yayıldığı görülmekte, daha önceden majisyen olarak nitelendirilen kişilere ya da falcılara bağlı manevi anlamda bedeni olmayan varlıklara verilen isim olduğu göze çarpmaktadır.

Kişilerin Duyularına Etki Eden Varlıklar  

Hadimler kişinin özellikle göz ve kulak gibi duyularıyla birçok bilgiye ulaşmasına yardımcı olan varlıklar olarak da tanımlanabilir. Kendi türlerindeki diğer varlıklara göre daha bilgili ve güçlü oldukları kolayca söylenebilecek hadimler kelime anlamı olarak da ayetlerin ve surelerin muhafızı olarak da adlandırılabilir.

Hadimlerin Görevi Nedir?

Yalın anlamda Kur’an-ı Kerim’deki sure ve ayetlerin belirli sayılarda okunarak, onları korumakla görevli hadimlerin kişilerin sıkıntı ve sorunlarına çözüm bulduğu manevi varlıklar olarak tanımlamasının yapılabilmesi de mümkündür. Kur’an-ı Kerim, Hicr suresinde de buyurulduğu üzere Allah tarafından da korunan bir kutsal kitaptır. Buna göre melekler vasıtasıyla insanlara indirilen Kur’an, aynı şekilde melekler vasıtasıyla sonsuza kadar korunmaya devam edecektir. Bu kutsal kitabın korunması için her bir sure ve ayetin bir melek ve her meleğim 70 bine kadar hadim (koruyucusunun) olduğu bilinmektedir. Hadimler ne iş yapar sorusu için de bu koruyucuların o sureleri tam bir içtenlikle ve candan okuyan kişilere hizmet ettiği, sorunlarına deva bulduğu, öğretici ve aydınlatıcı görevler üstlendiklerinden bahsedilebilir.

Hadimler İman Etmiş Cinlerdir!

Cinlerin iman etmiş olanlarının kabile (sülale, kavim) halinde yaşamalarından hareketle, Kur’an-ı Kerim’in sure ve ayetlerinin koruyuculuğunu yapan her bir meleğin hizmetkarlıklarını yaptıkları söylenebilir. Bu hizmetkarlık cinler tarafından gönüllü olarak yapılırken, hadimler de aynı Müslüman insanlar gibi Kur’an-ı Kerim'i canları pahasına korumakta ve ona gelen saldırılar karşısında aynı şekilde mukavemet göstermekle yükümlüdürler. Bu durum Kur’an-ı Kerim’i tahrip çabaları için de geçerlidir.

Hadimlerin İnsanlara Yardımı

Hadimlerin Kur’an-ı Kerim’i koruma ve kollama görevinin yanı sıra, sürekli Kur’an okuyan, Kur’an-ı Kerim’i hayatının merkezine koyan, tüm kalbiyle hayatının her alanında uygulamaya çalışan insanlara yardım etme gibi bir görevleri de bulunmaktadır. Hadimlerin görevleri üstelik;

  • Kur’an’ı sadece belirli bir amaçla okuyan insanlar için değil, tüm okuyanlara yardımcı olmak şeklinde tanımlanmıştır.
  • Bu belirli amaç aynı zamanda bazı sure ve ayetleri belirli bir maksatla okuyanlar için de geçerlidir. Hadimlerin insanlara yol göstericiliği ya da biraz daha konuyu açmak gerekirse Kur’an’ın esrar ve havâssından yararlanmak isteyenlerle sınırlı değildir. Hadimler candan Kur’an okuyan herkese yardımcı olmakla yükümlüdür.

Hadimlerin Görevlendirilmesi

Sure ve ayetleri sürekli bir şekilde okuyan kişilerin, kendilerinden daha zayıf özelliklere sahip hadim ve cinlerden faydalanması hüddam ilmi konusu olarak belirtilebilirken hadimlerin görevlendirilmesinin iki şekilde olduğu da görülmektedir.

  • Hadimlerin görevlendirilmesinin ilk şekli Kur’an-ı Kerim’in belirli sure ve ayetlerini sürekli olarak ve düzenli bir şekilde okuyan insanların hadimlerin yardımından istifade etmesi şeklinde olur. Her kim olursa olsun bir Müslüman Kur’an-ı Kerim’in herhangi bir ayet ya da suresini okuduğunda başında bir hadimin hazır bulunduğu bilinmektedir. Bu sure ve ayetleri sürekli olarak okuyan kişiler hadimler tarafından özel bir statü kazanırken, Kur’an okuyan kişinin başında melek ve hadimlerin pervane oldukları da kolaylıkla söylenebilir. Bu hadimler Kur’an-ı yanlış okuyan insanların hatalarını yüksek sesle düzeltmekte, kişinin hatasını da ortadan kaldırmaktadır. Eğer sure ve ayetler dünyevi bir maksat için okunmuşsa hadimler onu yerine getirmek için çabalayacakları gibi, ayet ve surelerin uhrevi bir maksat için okunması durumunda ise bunun yerine getirilmesi için Allah’a yalvarırlar.

Hadimlerin Görevlendirilmesinin İkinci Yolu

  • Hadimlerin görevlendirilmesi açısından açıklanabilecek ikinci yol; kişinin durumun sakıncalarını göz ardı etmekle birlikte ulaşmaya çalıştığı riyazat, usûl ve azimetler sonucu bir sur veya ayetin koruyucu hadimlerinden birini kendi emrine almaya çalışmasıyla olur. Cinler bundan hoşnut olmayıp, ilk başta kişiyi bundan vaz geçirmeye, hatta korkutmaya çalışsalar da Müslüman olan cinlerin insana zarar veremeyip onun isteklerini yerine getirdikleri görülmektedir. Ancak bu durumda bu cinler artık sure ve ayetlerin koruyuculuğunu yapamayacaklardır.
  • Hadimlerin ilk geldikleri sırada ya gerçek suretleriyle ya da insan suretinde geldikleri bilinmektedir. Gerçek suretlerinin tam olarak nasıl olacağı belli olmamakla birlikte, kişinin gerçekten hadimlerin yardımının istenip istenmediğini sınamak için geceleri gök gürültüsü beraberinde ya da bir hayvan gözükmesi gibi değişik şekillerde olabileceği belirtilmelidir. 

Riyazat ve Ezkar Başladığında Hadimlerin Durumu

İnsanların hadimlerin hizmetkarlığından faydalanabilmek için riyazat ve ezkara başladıklarında hem meleklerin hem de hadimlerin bundan anında haberi olmaktadır. Kişilerin maksadının ne olduğunu bilen hadim ve cinler öncelikle kişinin riyazatı kesmesini beklerken, insanın bunu kesmediği ve devam ettiği durumlarda öncelikle onu korkutmak gibi bir davranış içine girdikleri söylenebilir. Kişinin riyazata devam etmesi durumunda Hadim taifesinden bir cin gelir. Kişi bu gelenin gerçek Hadim olduğu düşüncesiyle genellikle riyazatı bırakır. Bırakırsa o cinle hayatı boyunca görüşmeye devam edecek, eğer bırakmazsa da o cin ilgili surenin korunmasından azledilerek kişinin hizmetine girecektir. O surenin koruyucu hadimi olarak da başka bir cin atanacaktır.

Hadimlerin İyisi Kötüsü Var Mı?

Bu noktada hadimlerin iyisi ve kötüsü olup olmadığıyla alakalı sorular ön plana çıkacaktır. Bu soruya verilecek cevap kesinlikle hadimlerin kötülerinin olmadığıdır. Hadimler öncelikle Kur’an-ı Kerim’in koruyucu görevini üstlendikleri, sure ve ayetlerin koruyuculuğunu yaptıkları için Müslüman cinlerdir. Her ne kadar bir insanın hizmetine girdiklerinde sureleri koruma görevleri sona erecek olsa da yine hiçbir şekilde insanlara zarar vermeleri söz konusu olamaz. Hem de bu kişi İslam’ı hakkıyla ve tam anlamıyla yaşayan bir kişi olmasa bile, hadimlerin hiçbir aşamada insanlara kötülük yapma ya da genel anlamda kötü hadimler olma şansları yoktur.

Hadimlerin Sınıflandırılması

Hadimlerin sınıflandırılması hadimler geliş çeşitlerine göre kaça ayrılır sorusunu da beraberinde getirmektedir. Hadimler geliş çeşitlerine göre;

  • Kendileri gelen hadimler
  • Başkaları tarafından çağrılan hadimler olarak iki grupta değerlendirilir.

Kendileri Gelen Hadimler

Kendileri gelen hadimler kişinin doğumuyla birlikte kişiye bağlananlar ve hayatı boyunca ona hizmet edenler, kişinin ailesinden kalan (aileden geçen) hadimler ve kişinin kendisini geliştirip manevi anlamda enerjisini arttırdıktan sonra onun hizmetine giren hadimler olarak üç gruba ayrılır.

Başkaları Tarafından Çağırılan Hadimler

Başkaları tarafından çağrılan hadimler ise görevleri bakımından farklılık göstermekle beraber öğretici hadimler, istek hadimleri, göz hadimleri ve kulak hadimleri olarak dörde ayrılır. Hepsinin farklı bir görevi olmasının yanında ve farklı bir amaca hizmet ettikleri de görülmektedir.

YORUM EKLE
Medyum - Aşk büyüsü